ࡱ> ILDEFGH RdpbjbjwG*((55555$ 6 6 6Pp6<9D 6~@xA( B B BTCd P TRTTTTTTKLT5&ZTCTC&Z&ZT55 B B4&Z#5 B5 BR&ZRBP B@B,(}F>0~65>VPW^WLW,VVVTTVVV&Z&Z&Z&ZVVVVVVVVV(, 4: [_w4l)R4l5uRKmb] z;`bS e]ON,{Nyb t eQ^eN bhN[_w4l)R4l5uRKmb bhNt:gg[_w_ll4l)R4l5u] zvtT gPlQS 2019t^ 6 g v U_ TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc9437936" ,{Nz bhlQJT PAGEREF _Toc9437936 \h 1 HYPERLINK \l "_Toc9437937" ,{Nz bhN{w PAGEREF _Toc9437937 \h 2 HYPERLINK \l "_Toc9437938" N0bhN{wMRDh PAGEREF _Toc9437938 \h 2 HYPERLINK \l "_Toc9437939" N0bhN{w PAGEREF _Toc9437939 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc9437947" ,{ Nz ċ[Rl PAGEREF _Toc9437947 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc9437948" ċhRlMRDh PAGEREF _Toc9437948 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc9437949" ċRhQ PAGEREF _Toc9437949 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc9437956" ,{Vz bheNkSQ[fNBl1.1yv Ty[_w4l)R4l5uRKmb] z;`bS,{Nyb 1.1hk Tye]ON1.1bhN[_w4l)R4l5uRKmb1.1bhNt:gg[_w_ll4l)R4l5u] zvtT gPlQS1.1 gRgf[$Nt^01.1yv0Wp;`bSyv0W1.2T|e_ {304788326@qq.com1.3.1bhN^wQYbb,ghkvD(agN0RTO1 rzlNDyOOL?eReQb kQl]]D ў TUS v (Wя Nt^QbhNbvQl[NhN0bNyv#N gL?rjL:Nv l_lĉbbhN{wMRDhĉ[vvQN`b_0 1.3.4 USMO#N:N TNNbX[(Wc0{tsQ|v N TUSMO N_ TeSR TNhkb*gRRhkv TNyvbh0 2. gRQ[ƉwQSOyv`Q [0 3.hkRR 3.1,gyvRR1*Nhk 4.bhe_ 4.1,gyvbhe_bhN{wMRDh0 5.bNhQ cwQSOyvSLnx[0 6.ċ[Rl 6.1,g!kbhċ[Ǒ(u gPpeϑ6Rċ[ ,{ Nzċ[Rl 7.bhNDyOlNe1YOgbLL:NbfNgvb*gc[0WpvbheN bhN NNSt0 28bheNveEQ0O9eNdV 28.1bhN(W,gz27.1yĉ[vbh*bbkeMR bhNSNO9ebdV]NvbheN FO^NfNbb__wbhN0 28.2bhNO9ebdV]NbheNvfNbw^ cgq,gz,{21.5yvBl~{W[bvz0 28.3 bhNdVbheNv bhN6e0RbhNfNbdVwKNew5eQ؏]6eSvbhOё0 28.4 O9evQ[:NbheNv~bR0O9evbheN^ cgq,gz,{ N bheNv6R0,{V bheNv[\TNvĉ[ۏL6R0[\0hTN v^hf O9e W[7h0 N _h0ċhT[h 29. _h 29.1 _hveT0Wp 29.1.1bhN c,g{w,{27agNbheN0 29.2_h z^ bhNeN0RT YbhNeyrkBl bhNSNy_bh FOOcKb:gEu0 30. ċ[YXTO 30.1 ċ[YXTOv~b ċh1ubhN~^vċ[YXTO#0 30.2 ċ[YXTObXT TUS(W-Nh~gnx[MR^S_O[0 30.3 ċ[YXTO^S_TbhNcQfNbċhbJT0ċhbJT^S_Y[}N NQ[ 1 W,g`QTpench 2 ċ[YXTObXT TUS 3 NeN`Q 4 &{TBlvbhNNȉh 5 eHebh`Qf 6 ċhhQ0ċ[elbċhV }Nȉh 7 cPv~ċ[TyOlQqQ)RvbNNTlCgv0 38. [bhNv~_Bl 38.1bhN N_vN2NbhbNbhN2Nbh N_TbhNbċ[YXTObXTL? S-Nh N_NNN&(:<BDFNRTV`ҾxfQ=2'h+CJHOJaJHo(hYW+CJHOJaJHo(&hhYW+5CJTOJPJQJ\aJT)hhYW+5CJTOJPJQJ\aJTo(#h@)5CJTOJPJQJ\aJTo(hYW+OJ\aJhOJ\aJo(hYW+CJOJ\aJo(&hh~-5CJ4OJQJ^JaJ4o( h&B5CJ4OJQJ^JaJ4o(&hU hU 5CJ0OJQJ^JaJ4o(&hU h&B5CJ0OJQJ^JaJ4o(h|ec5CJOJaJo(hYW+5CJOJaJo((<FTVXZ\^`b 4 ' h dG$^gd5im % h dG$gd5im$da$$a$ 4$WDX`gd$a$gdak`bjĴ{n{aTa{I@9 hYW+5CJ$hYW+5CJ$o(hYW+CJOJaJo(hX+.>*CJ OJaJ o(hYW+>*CJ OJaJ o(hE~>*CJ OJaJ o(hYW+CJ OJaJ o(hYW+CJ OJaJ "h|ech|ec5>*CJ OJQJaJ "h|ech|ec5CJ OJQJaJ o(h|ech|ec5CJ OJQJaJ !h|echYW+5>*CJ OJaJ o(!h|echE~5>*CJ OJaJ o(h|ech|ec5CJ OJaJ o(hakCJOJaJ  N P R T Z \ d f 鼦t[C[-*hh,@CJOJQJaJmHnHu.hh,@0JCJOJQJ\aJmHnHu1hh,@0JCJOJQJ\aJmHnHo(u:jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu'hh,@CJOJQJaJmHnHu+hh,@0JCJOJQJaJmHnHu4jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu#hhYW+CJOJQJ^JaJo(,jhhYW+CJOJQJU^JaJo( f h ϲpZpZ<:jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu+hh,@0JCJOJQJaJmHnHu'hh,@CJOJQJaJmHnHu4jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu$h5imCJOJQJaJmHnHu9jyhh,@CJOJQJUaJmHnHu*hh,@CJOJQJaJmHnHu3jhh,@CJOJQJUaJmHnHu ( * , . 0 2 4 6 8 l n 輢rWCWC'hh,@CJOJQJaJmHnHu4jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu$h5imCJOJQJaJmHnHu9jkhh,@CJOJQJUaJmHnHu3jhh,@CJOJQJUaJmHnHu*hh,@CJOJQJaJmHnHu+hh,@0JCJOJQJaJmHnHu.hh,@0JCJOJQJaJmHnHo(un p r ǯbO;%+hh,@0JCJOJQJaJmHnHu'hh,@CJOJQJaJmHnHu$h5imCJOJQJaJmHnHu9j]hh,@CJOJQJUaJmHnHu3jhh,@CJOJQJUaJmHnHu*hh,@CJOJQJaJmHnHu.hh,@0JCJOJQJaJmHnHo(u4jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu:jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu   F H J L N P շnTn7T$T$h5imCJOJQJaJmHnHu9jOhh,@CJOJQJUaJmHnHu3jhh,@CJOJQJUaJmHnHu*hh,@CJOJQJaJmHnHu.hh,@0JCJOJQJaJmHnHo(u4jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu:jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu+hh,@0JCJOJQJaJmHnHu'hh,@CJOJQJaJmHnHu R r dp$IfgdAM$dp$Ifa$gd $ ed\@&a$gdtV $dG$a$gd5im % h dG$gd5im' h dG$^gd5im P R T V к뺜ЄnTn7T9jAhh,@CJOJQJUaJmHnHu3jhh,@CJOJQJUaJmHnHu*hh,@CJOJQJaJmHnHu.hh,@0JCJOJQJaJmHnHo(u:jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu+hh,@0JCJOJQJaJmHnHu4jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu'hh,@CJOJQJaJmHnHu  " 0 2 4 d ӸpV@@*hh,@CJOJQJaJmHnHu2hh,@0JCJOJQJ^JaJmHnHo(u:jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu+hh,@0JCJOJQJaJmHnHu'hh,@CJOJQJaJmHnHu4jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu3jhh,@CJOJQJUaJmHnHu$h5imCJOJQJaJmHnHud f h l n p r t v ȵȚppR82hh,@0JCJOJQJ^JaJmHnHo(u:jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu+hh,@0JCJOJQJaJmHnHu'hh,@CJOJQJaJmHnHu4jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu$h5imCJOJQJaJmHnHu3jhh,@CJOJQJUaJmHnHu9j3hh,@CJOJQJUaJmHnHu 2 4 6 8 РЅq[q[=:jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu+hh,@0JCJOJQJaJmHnHu'hh,@CJOJQJaJmHnHu4jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu$h5imCJOJQJaJmHnHu9j%hh,@CJOJQJUaJmHnHu3jhh,@CJOJQJUaJmHnHu*hh,@CJOJQJaJmHnHu8 > B N P R 輢rWC,,jhhYW+CJOJQJU^JaJo('hh,@CJOJQJaJmHnHu4jhh,@0JCJOJQJUaJmHnHu$h5imCJOJQJaJmHnHu9jhh,@CJOJQJUaJmHnHu3jhh,@CJOJQJUaJmHnHu*hh,@CJOJQJaJmHnHu+hh,@0JCJOJQJaJmHnHu.hh,@0JCJOJQJaJmHnHo(u $&.2:˿ysfZSOZ˿˿Bh]aOJQJ^JaJo(hak hE~aJo(hakOJQJ^JaJhakOJQJ^JaJo( hU aJhU B*aJo(phhU hU B*aJo(ph(hU hU B*OJQJ^JaJo(ph hmaJhbhmaJ h&BaJo(hmOJQJ^JaJhmOJQJ^JaJo(hm5CJ OJ\aJ htV5CJ OJ\aJ o(h5im5CJ OJ\aJ zn dp$IfgdU $dp$Ifa$gd vkd$$If0L$*!0&44 la zq $Ifgdak$dp$Ifa$gd vkd'$$If0L$*!0&44 la &0zn dp$Ifgdak$dp$Ifa$gd vkd$$If0L$*!0&44 la 02<`zn dp$IfgdX+.$dp$Ifa$gd vkdU $$If0L$*!0&44 la :<DTXZ^`btvz˾򲥙ugYK9#hBThn"U5B*OJQJo(phhBThn"U5B*o(phhBTh |5B*o(phhE~hE~5B*o(ph#hE~h |5B*OJQJo(ph#hE~hE~5B*OJQJo(phhmOJQJ^JaJhmOJQJ^JaJo(h h&OJQJ^JaJhX+.OJQJ^JaJo(hQQVOJQJ^JaJo(h OJQJ^JaJo(h]aOJQJ^JaJo(h h&OJQJ^JaJo(`bv znbn d$Ifgd; d$Ifgd/Da$dp$Ifa$gdNvkd $$If0L$*!0&44 la .2 "*,ḦxpcWhmOJQJ^JaJhmOJQJ^JaJo(hmOJQJ hU h w h w0J4o(h wOJQJaJo(h;OJQJaJo( hmo( hako(#hBThak5B*OJQJo(phhE~h |o(h-.15B*OJQJo(ph#h wh&B5B*OJQJo(phh&B5B*OJQJo(phhE~5B*OJQJo(ph ",Bzn dp$IfgdX+.$dp$Ifa$gdvkd $$If0L$*!0&44 la ,@DLN@BDLThnprtvxz|~ֹ}kkYYTT h]ao("h:B*OJQJ^JaJo(ph"hX+.B*OJQJ^JaJo(ph"h]aB*OJQJ^JaJo(ph(hPhB*OJQJ^JaJo(phh%ho( hX+.o(hX+.hX+.o(hB*OJQJ^JaJphhho( ho(h2,ho(hmB*OJQJ^JaJph"h8B*OJQJ^JaJo(phBDNTB}}tt $Ifgd/ $$Ifa$gdvkd $$If0L$*!0&44 la BD`}tk $Ifgd]a $Ifgd/ $$Ifa$gdvkd $$If0L$*!0&44 la @} dp$Ifgd vkdH $$If0L$*!0&44 la 8:>BJThn޿孛t_I+h0|hN5B*OJQJ^JaJo(ph(hPhNB*OJQJ^JaJo(ph"h]aB*OJQJ^JaJo(ph(hX+.hX+.B*OJQJ^JaJo(ph"hX+.B*OJQJ^JaJo(ph"h8B*OJQJ^JaJo(phhmOJQJ^JaJ h]ah]a h]ao( h]aaJo( hmaJo(hmOJQJ^JaJo(h]aOJQJ^JaJo(@B-$ $IfgdX+.ckdb $$IfL$&0&44 la dp$IfgdX+.ckd $$IfL$&0&44 la &(*,.0268:F^`֛֭֭֭֭֭֏{k[ *hpXhm5B*o(ph *hpXh~)!5B*o(ph *he 5B*o(ph hm5o(hmOJQJ^JaJ"hX+.B*OJQJ^JaJo(ph%hX+.5B*OJQJ^JaJo(ph+h0|hQ 5B*OJQJ^JaJo(ph+h0|hN5B*OJQJ^JaJo(ph%h]a5B*OJQJ^JaJo(ph!zxl d$Ifgd6, d$Ifgd]a d$Ifgd$D d$Ifgd$Dckd $$IfL$&0&44 la (2FNRV`nvxz|~:<zƿ~h*h6,B*CJKHOJQJ^JaJo(ph h$DaJo( hXaJo( h6,aJo(hhaJo( he aJo( hmaJ h#aJo( h^_;aJo( h=8aJo( hmaJo( he o(hm h#5o( *hpXh!95o( *hpXhm5o( *h#5o( *hpXh]a5o(#*qqq dp$Ifgd]a($dH$G$If[$\$a$gd6,fkdn$$IfL$&0&44 la ytX+. &(*Ѿu`N`N`N`B8htVh/DaaJo(hmOJQJ^JaJ"hX+.B*OJQJ^JaJo(ph(hPhB*OJQJ^JaJo(phh6,B*OJQJaJo(ph"h6,B*OJQJ^JaJo(ph"h#B*OJQJ^JaJo(ph(hPh6,B*OJQJ^JaJo(ph$h6,h6,B*OJQJaJo(ph*h6,B*CJKHOJQJ^JaJo(ph0h6,h6,B*CJKHOJQJ^JaJo(ph2:@LeYY "$d$Ifa$"$d$IfUDVD]^a$gd~- $d @&G$a$ $d @&a$"dgdtVckd$$IftL$&0&44 la 028:>@JLNTV^`İttmtgXFXF#h31'hU aJmH nHo(sH tHhU aJmH nHo(sH tH hYW+aJ h&BaJo( h31'hYW+aJmH nHsH tH#h31'hYW+aJmH nHo(sH tH hYW+5aJ#h31'hYW+5aJmH nHsH tH&h31'hYW+5aJmH nHo(sH tHhYW+5CJOJaJhYW+5CJOJaJo(hYW+5CJ OJaJ hYW+5CJ OJaJ o(hra&5CJ OJaJ LNV`ocTH "d$IfgdAM"$d$Ifa$gd "$d$Ifa$kd$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4To`QE "d$Ifgd"$d$Ifa$gd"$d$Ifa$gdU kd!$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4T "(*.468>@IJ~i_M< h31'haJmH nHsH tH#h31'haJmH nHo(sH tHhYW+B*aJph)h|hYW+B* aJmH nHph!XhsH tH$hShB*QJ^JaJo(phhQB*QJ^JaJo(ph h31'hYW+aJmH nHsH tH#h31'hYW+aJmH nHo(sH tH h^aJ h^aJo(h^aJmH nHo(sH tH#h31'h^aJmH nHo(sH tH hU aJ hU aJo(ocTH "d$Ifgd"$d$Ifa$gd "$d$Ifa$kd$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4TocTH "d$Ifgd"$d$Ifa$gd "$d$Ifa$kdc$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4T"*6ocTH "d$IfgdQ"$d$Ifa$gd "$d$Ifa$kd$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4T68@JXocWN $Ifgd $$Ifa$gd "$d$Ifa$kd$$IfT4  gFz D)pv0  )  44 laf4T@JVXZ`bfjlnt02NPh۹uncncYcYcNcYcYcYchVjOJQJaJo(hpOJQJaJhpOJQJaJo( hpaJo(7hR5jhl5B*QJ^JaJmH nHo(phsH tHhX+.B*QJ^JaJo(ph.hR5jB*QJ^JaJmH nHo(phsH tH4hPhlB*QJ^JaJmH nHo(phsH tH hR5jaJo( hlaJ hlaJo( haJh htVo(hB$ho(XZblocTH "d$IfgdtV$d$Ifa$gdR5j $d$Ifa$kdF$$IfT4  vFz D)pv0  )  44 laf4T2PocTIIIII $G$Ifgdp$d$Ifa$gdR5j $d$Ifa$kd$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4TPj&(Bkd$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4T$G$IfWD`gdN '$G$IfWD`gdp $G$Ifgdphj"$&(.08:BDFNPnpǵt\J#jhtVUaJmH nHsH tH/h31'hYW+5B*aJmH nHo(phsH tH)hQ 5B*aJmH nHo(phsH tH)hX+.5B*aJmH nHo(phsH tH hYW+aJ h31'hYW+aJmH nHsH tH#h31'hYW+aJmH nHo(sH tH hpaJ$hphpB*QJ^JaJo(phhpOJQJaJo(hpOJQJaJo(hpOJQJaJ(0:DFPpH< "$d$Ifa$kd)$$IfT4  kFz D)pv0  )  44 laf4T "d$Ifgd4C"$d$Ifa$gd "$d$Ifa$ DdfhjltvξqdSM;S;S#h31'hYW+aJmH nHo(sH tH hYW+aJ h31'hYW+aJmH nHsH tHhX+.0JQJ^JaJo('hH9\htV0JaJmH nHo(sH tH#jhtVUaJmH nHsH tH&htVB*QJ^JaJnHo(phtH$hPhtVB*QJ^JaJo(phhtVB*QJ^JaJo(ph#hYL htVaJmH nHo(sH tH#h31'htVaJmH nHo(sH tHhtVaJmH nHsH tHpjlvbfZNB d$IfgdtV "$d$Ifa$ "$d$Ifa$kd$$IfT  Fz D)pv0  )  44 laT "d$IfgdtV`dlnxz ~bKD hYW+5aJ,h9H0hYW+5B*aJmH nHphsH tH7h9H0hYW+5B*QJ^JaJmH nHo(phsH tH hYW+aJ h31'hYW+aJmH nHsH tH#h31'hYW+aJmH nHo(sH tHhYW+OJaJ h]aaJo(hYL hYL aJo(hYW+OJaJo(hX+.OJaJo(hYW+5B*OJaJo(phhQ 5B*OJaJo(phhX+.5B*OJaJo(phbdnzocWN "d$If "$d$Ifa$ "$d$Ifa$kde$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4TocWN "d$If "$d$Ifa$ "$d$Ifa$kd$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4T".ocWK "d$IfgdX+. "$d$Ifa$ "$d$Ifa$kd$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4T .:<>@rzɸݩhR>'hYL hYL 5B*QJ^JaJo(ph+hYL hYL 5B*OJQJ^JaJo(ph8h31'hYW+5B*KHQJ^JaJmH nHphsH tH;h31'hYW+5B*KHQJ^JaJmH nHo(phsH tH hYW+aJh]aaJmH nHo(sH tH hX+.>*aJmH nHo(sH tH&h31'hYW+>*aJmH nHo(sH tH#h31'hYW+aJmH nHo(sH tH h31'hYW+aJmH nHsH tHocWK? "d$IfgdYL d$IfgdYL "$d$Ifa$ "$d$Ifa$kdH$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4T*,4:FHTƼƼtƼeXePG<hYW+>*OJaJo(hYW+OJaJo(hYW+OJaJhYW+5OJQJ^JaJhYW+5OJQJ^JaJo(%ho5B*OJQJ^JaJo(ph"hYW+5B*OJQJ^JaJphhYW+B*OJQJ^JaJph%hYW+5B*OJQJ^JaJo(phhYW+OJ^JaJhYW+OJ^JaJo("hYW+5B*KHQJ^JaJph8h31'hYW+5B*KHQJ^JaJmH nHphsH tHocZN d$Ifgd9"4 d$If $d$Ifa$kd$$IfT4  pFz D)pv0  )  44 laf4ToTH< d$Ifgd|} d$IfgdYL $d$IfUDVD]^a$gd~-kd$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4T,HoTH??? d$If $d$Ifa$$d$IfUDVD]^a$gd~-kd+$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4T   " & . 0 4 < D F X \ ^ b d h p r ͼ}h}]S}h}]ShYW+OJ^JaJhYW+OJ^JaJo((hD5B*OJPJ\^JaJo(ph(hYW+5B*OJPJ\^JaJo(ph(hQ 5B*OJPJ\^JaJo(ph(hAM5B*OJPJ\^JaJo(phhYW+OJaJho7OJaJo(ho7ho7OJaJo(hYW+>*OJaJo(hX+.OJaJo(hYW+OJaJo(hYW+>*OJaJ$ & 0 F f cH< $d$Ifa$$d$IfUDVD]^a$gd~-kd$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4T d$Ifgd|}f h r oTH< d$Ifgd|} $d$Ifa$$d$IfUDVD]^a$gd~-kdm$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4Tr !!!ߺ򛏇~s~~~iYKBhYW+OJaJo(hYW+B*OJ^JaJphhYW+B*OJ^JaJo(phhYW+QJ^JaJhYW+CJEHaJo(hYW+CJaJo(hYW+CJaJjhYW+CJUaJhYW+OJQJ^JaJ%hYW+5B*OJPJ\^JaJphh|}OJQJaJo(h|}5OJQJaJo(h]a5OJQJaJo(hYW+OJQJaJo(hYW+OJaJhYW+OJQJ^JaJo( oTH? d$If $d$Ifa$$d$IfUDVD]^a$gd~-kd$$IfT4  #Fz D)pv0  )  44 laf4T !!!oTH< d$IfgdYL $d$Ifa$$d$IfUDVD]^a$gd~-kd$$IfT4  #Fz D)pv0  )  44 laf4T!!!!&!(!0!2!4!8!@!B!L!R!T!^!`!p!r!t!v!!!!!!!!!!!|pgaZUNUa h]ah|} h|}o( h|}aJo( hYW+aJh31'hYW+aJh31'hYW+QJaJo(htUOJQJaJo(hYW+OJQJaJo(hXOJQJaJo(hXaJmH nHo(sH tH h31'hYW+aJmH nHsH tH#h31'hYW+aJmH nHo(sH tHhYW+OJaJo(hYW+OJ^JaJhYW+OJ^JaJo(hX+.5OJaJo(hYW+OJaJ!!(!2!6!oTH? d$If $d$Ifa$$d$IfUDVD]^a$gd~-kdP$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4T6!8!B!T!t!oTH< d$IfgdtU "$d$Ifa$"$d$IfUDVD]^a$gd~-kd$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4Tt!v!!!!oTH? "d$If "$d$Ifa$"$d$IfUDVD]^a$gd~-kd$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4T!!"$"ocU d$6$Ifgdo d$Ifgdokd3$$IfT4  Fz D)pv0  )  44 laf4T!""""""&"4"6"<"D"F"R"T"Z"b"j"t""""""""#$#8#:#̴{rh\QH\Qh^OJaJo(h^h^OJaJh^h^OJaJo(h^OJQJaJhYW+>*OJaJhU OJaJo(hGwOJaJo(hYW+OJaJo(hYW+5OJaJhYW+5OJaJo(hYW+CJOJaJhYW+5CJOJaJ o(hYW+5CJOJaJ hYW+5CJOJaJo(hYW+OJQJ^JaJhYW+OJQJ^JaJo(h]aOJQJ^JaJo($"&"6"F"T"""ofWK= dhWD`gd^ dHG$WD`dHG$WD`gd~- $dH@&a$$$dH88@&XDdYDda$}kd$$IfT4  0z D) 0  )44 laf4T""$#:#v#####"$L$x$$%t%%&r&&&& & F q7;dh^;`gd^ dhWD`gd^ dhWD`gd^dHG$WD`gd^ 4dhWD`4gd^:######### $"$J$L$v$x$$$%%r%t%%%&&.&^&n&p&r&&&&&&&''"'$'`'b''''''( ((*b**D+F+J+R+꿻h h&htU5OJaJo(hYW+5OJaJo(h^h^OJaJh^ h^aJh^OJQJaJo(h^5OJQJaJo(h^5OJQJaJo(h^OJQJaJh^OJQJaJo(7&'$'b''' (V(()J))(*f**}}}} & F 7;dh^;`gd^ & F q7;dh^;`gdo7 & F 7;dh^;`gdo7 & F q>dh^>`gdo7 & F q7;dh^;`gd^**F+j+z++++++,H,Z,, -dHG$WD`gd` dHG$WD`dHG$WD`gd~-dHG$WD`gdn"UdHG$WD`gdf(dHG$WD`gd^ & F 7;dh^;`gd^R+T+V+h+j+n+p+r+x+z++++++n]I8]!h_v5B*OJQJaJo(ph'hn"Uh h&5B*OJQJaJo(ph!h_5B*OJQJaJo(ph#hn"UhYW+5B*OJaJo(ph h}WhYW+5B*OJaJphh_5B*OJaJo(phh_v5B*OJaJo(ph#h}WhYW+5B*OJaJo(ph hf(hYW+5B*OJaJphh_5B*OJaJo(ph#h_h_5B*OJaJo(phh h&hYW+OJaJo(++++++++++++++,,,,,, ,*,.,0,>,ײteSDh_>*B*OJaJo(ph#h h&h h&>*B*OJaJo(phhO>*B*OJaJo(phhYW+>*OJaJo(#h h&h>*B*OJaJo(phh h&hYW+B*OJaJph#h h&h h&5B*OJaJo(phh`OJaJo(h9H05OJaJo(hYW+OJaJhYW+OJaJo(hYW+5OJaJhYW+5OJaJo((hn"UhYW+5B*CJOJQJ^Jph>,@,F,H,X,Z,d,j,p,,,,,,,,,-- ---H-J-X-Z-b-v-x-z-------. .`.h.t.v......夝夝夝夝vh vOJaJo(h vh vOJaJo(h]aOJaJo(h1KxOJaJo( hYW+5aJhYW+5aJo(hpOJaJo(hGwOJaJo(hOJaJo(h_OJaJo(hYW+5OJaJhYW+5OJaJo(hYW+OJaJhYW+OJaJo(h9H0OJaJo(. --J-Z-z--- .v......$<dHWD`<a$gd~-$;dHVDdWD^`;a$gd1Kx$6dHWD`6a$gd~- dHWD`gd v dHWD` dHWD`gd1Kx dHG$WD` dHWD`gd~- ......./// /8/F/b/j///0000N0V0`0b0000000 1111012141ƻƧ{p{eh9"45CJOJaJh_OJ\aJo(h]aOJ\aJo(h9"4OJ\aJo(h]aOJQJaJo(hYOJQJaJo(hYW+OJQJaJo(hYW+OJ\aJhYW+OJ\aJo( hYW+5aJhYW+5aJo(h1Kxh1KxOJ\aJh1KxOJ\aJo(hYW+5OJaJo(hYW+OJaJ%./ /0b000121L1p162N2l22222 dHWD`$dH88@&XDdYDda$ ;dpWD`; dHWD`gd_ dHWD` dHWD`gd~-$;dHVDdWD^`;a$41:1B1J1L1T1\1d1n1p11*2224262>2F2L2N2X2`2j2l2~2222222222222"3$323żŬųŬ|sj|c hYW+aJo(hoaOJaJo(h9H0OJaJo(h]aOJaJo(hYW+OJaJh]a@OJaJo(hYW+@OJaJo(hYW+OJaJo( hYW+5aJh]a5aJo(h@)5aJo(hYW+5aJo(hYW+5CJOJaJh]a5CJOJaJo(h@)5CJOJaJo(hYW+5CJOJaJo(&2$344406607J7h77788828$dH88@&XDdYDda$ dHWD`gdEx%dp`dp dpWD` ;dpWD`; ;dp4$WD`;<dH4$WD`<gd1Kx dH4$gd1Kx"dp4$dH23H3P3333 4444,444<4T4V4444444444455F5^5`5555 66.6úyncncncncncncnh]aOJQJaJo(hYW+OJQJaJo(hYW+5OJ\aJh]a5OJ\aJo(hYW+5OJ\aJo(h1KxOJaJo(h1Kxh1KxOJaJo(h]aOJaJo(hYW+OJaJo( hYW+aJhX+.B*aJnHo(phtHh1Kxh1KxB*aJo(phh]aB*aJo(phhYW+B*aJo(ph#.6064666B6J666666666.707:7B7H7J7L7T7f7h7n7v7~77777777777ȻȰ~sh]h1KxOJQJaJo(h$%OJQJaJo(hYW+5OJQJaJhYW+5OJQJaJo(h]a5OJQJaJo(hYW+5aJo(hYW+5OJQJ^JaJo(hYW+OJQJ\aJh]aOJQJ\aJo(hYW+OJQJ\aJo(hGwOJQJaJo(h]aOJQJaJo(hYW+OJQJaJo(hYW+OJQJaJ$77777788880828:8P8R8Z8`86989D9®xm`ULA9LhYW+OJaJhYW+OJQJaJo(hYW+OJaJo(hYW+5OJ^JaJhYW+5OJ^JaJo(hYW+5CJOJaJhYW+5CJOJaJo(hEx%OJQJaJo(hu>OJQJaJo($hl|hYW+5B*OJQJaJph'hl|hYW+5B*OJQJaJo(ph'hl|hEx%5B*OJQJaJo(phhEx%hEx%o(hYW+5aJo(hYW+5OJQJ^JaJo(hYW+OJQJaJ28R88999:n:::";J;;;;<*<< dpWD`gd~- dpWD`gd8 dpWD`gd8 dhWD` 5dHWD`5gd~- dpWDb`gd~- dHWD` 2dHWD`2gd~-D9L9999999::l:n::::::::::: ;";$;&;H;J;L;N;;Ļ핆tfXOOOh8OJaJo(hH*h[.5B*o(phhH*hn"U5B*o(ph#hH*ht5B*OJaJo(phh45B*OJaJo(ph hH*hVB*OJaJo(phhthtOJaJo(hYW+QJaJo(h@)QJaJo(hYW+5OJQJaJhYW+5OJQJaJo(hYW+5aJo(hYW+OJaJhYW+OJaJo(h]aOJaJo(;;;;;;;;;;<<(<*<2<n<<<<<<<<==ɺzgzUzU"hYW+5B*OJQJ^JaJph%h45B*OJQJ^JaJo(ph%hYW+5B*OJQJ^JaJo(phh45OJQJ^JaJo(hjD5OJQJ^JaJo(hYW+5OJQJ^JaJo(h]a5OJQJ^JaJo(h8OJaJh8OJQJaJh8OJQJaJo(h8OJaJo(hYW+OJaJo(hYW+OJaJ<<=N=^=d=x==>>?$?@?d??$;dHWD`;a$gd?dH $dH@&a$ dpWD` dHWD`gd~- dHWD` dHWD`gd~- dWD`gdBT d\WD`gd~- dpWD` gdR=B=J=L=N=\=^=`=b=d=v=x======= >>>įykcXOF=FcF4FcFh]aOJaJo(h4OJaJo(hYW+OJaJo(hYW+5OJaJhYW+5OJaJo(hYW+OJaJ *hhYW+OJaJo( *h`OJaJo((hBThYW+5B*OJQJ^JaJph+hBThYW+5B*OJQJ^JaJo(ph(hBThYW+5B*OJQJ^JaJphh85OJQJ^JaJo(+hBTh?-5B*OJQJ^JaJo(ph+hBThYW+5B*OJQJ^JaJo(ph>>??"?$?>?@?D?b?d?p?~?j@l@x@@@@@@@@@@,A.AvAxAAAµscXXXNXNhYW+OJQJaJhYW+OJQJaJo(hYW+5B*OJQJaJph'h?h?5B*OJQJaJo(phhYW+5OJQJaJo(hYW+OJaJo(hYW+5OJPJaJhYW+5OJPJaJo(hYW+5CJOJPJo(hYW+CJOJPJaJhYW+CJOJPJaJo(h`OJaJo(hYW+5OJaJhYW+5OJaJo(hYW+OJaJ?l@@@@.AxAAAJBBB"CDCCD :dHWD`:gd~-$8dHWD`8a$gd~- ;dpWD`;dH 5dHWD`5gd~- 6dHWD`6gd~- $;dHWD`;a$$<dHWD`<a$gd?AAAAAAHBJBBBBBBB C"CBCDCLCxCCCCDDxDzDD(E*E@E~yy~o~ybUhYW+CJOJPJaJo(h2JhYW+OJQJaJhYW+OJQJaJ hYW+o(hYW+OJQJaJo(hYW+5OJQJaJ!hYW+5B*OJQJaJo(phh8B*OJaJo(phhYW+B*OJaJo(phhYW+OJaJhYW+OJaJo(hYW+5OJaJh85OJQJaJo(hYW+5OJQJaJo(hYW+5OJaJo(DzD*EBEVEtEEEFF:F^FFn$vdHWD,`va$gdyo $dHWDd`a$$dHWDd`a$gd~-$epdHUDWD(]e`pa$gd8$;dHWD`;a$gdMGT $;dHWD`;a$dH $dH@&a$dp7$8$H$`gd2J dp7$8$H$` @EBEFETEVErEtEEEEEEEEEFFFFFF(F2F8F:FLFVF\F^FjFtFFFF̻̻zi^UUUhXOJaJo(hX5OJaJo( hH*h,N5B*OJaJphh85B*OJaJo(phh$%5B*OJaJo(ph hBSihYW+5B*OJaJph#hBSihYW+5B*OJaJo(phh8OJaJo(hYW+OJaJhYW+OJaJo(hYW+5OJaJhYW+5OJaJo(hYW+5CJOJo(hYW+CJOJPJaJ!FFFFFFG G$G&G:G*B*OJaJphTNhNNNNO.O0OHOZOOOPbPPPP dpWD`gd2J$ dHWD` a$gd $ dHWD` a$$ dHWD` a$gd~- $dH@&a$ dHWD`gd$% dHWD` dHG$H$WD`OOOOOOOPPP.P6Pk Sċ [ V }ċ [ h Q1ċheleQ^P Nc^el cċYOSbRg~~gv_RؚNOz^c^2.1.1b__ċ[vQ[hQbhN Ty^N%Ngbgq0D(fNN~{W[vz&{TbhN{wMRDh25.2>kBlbheNkBlbheNv/UN'`[ TN*Nhk bhN NN$N_bY_Q[ N TvbheN 6RN$N_bY_Q[ N TvbheN ^(W*bbkeMRfNbXfTN_ gHebheNvpS7RNňbheNW[ NfoI0!j|0el [elnxsQ.b/geHh0sQ.(ϑOcefPge cĉ[cNPhQvfPge *gcOZGPfPge cNvfPgeNbheNv&{2.1.2DkBl2.1.3T^'`ċ[vQ[hQon0fbeckbhN^ cċhYXTOBlon0fbeckvQNagNbheN N+T gbhN NcSvagNag>kSag>kQ[RQ[2.2.1Rf NTtv0vb*gQv_0R02(ϑOce10(ϑOSO|[Y b/gT]zHQۏ0(ϑOce_S_v_10R e(ϑOcev_0R vQYOL`KR03ۏ^Oce10_S__10R eۏ^Ocev_0RvQYOL`KR04HSEOce10ce_S_ beQ gOv_10R eOceeHh_0RvQYOL`KR05R^hQS]0WeHh5eHh[te ce_S_ beQ gOv_5R e[hQuNeHhbeOcebeR^ef:y]0WeHh_0RvQYOL`KR0T 100 1ċhel ,g!kċhǑ(u gPpeϑ6Rl SċhYXTOnx[vc TMR5-8[bhNۏeQ,g^0ċhYXTO cgq,gzĉ[vċ[hQċ[0 ċhYXTO[nbheN[('`BlvbheN cvQ_R1uؚ0RNOz^cPeQ^ON TUS0~T_RvI{v NO(uRkċRhQۏLċR cċhRlMRDhv~[{bhNg~_R 9hnc_R1uؚ0RNOvz^cPbhNc^0 4.2 ċhYXTO[bċhT ^S_TbhNcNfNbċhbJTTbhNc^ TUS0 ,{Vz bheNk 3be(WdkXf @bNvbheNS gsQDeQ[[te0w[TQnx N NX[(W,{NzbhN{w,{1.3.3>kT,{1.3.4>kĉ[vNUONy`b_0 4 vQ[eEQf 0 bhN vUSMOz l[NhNbvQYXbNtN ~{W[ 0W000@W Q000@W 5u000݋ O000w ?ex 00 0t^ g e 20 l[NhNNf bhN Ty USMO'`( 0W@W bze t^ g e ~%gP Y T '`+R t^ NSx 0 LR | bhN Ty vl[NhN0 yrdkf0 Dl[NhNN YpSN bhN vUSMOz t^ g e N. cCgYXbfN Y gcCg ,gN Y T | bhN Ty vl[NhN sYXb Y T :NbeNtN0NtN9hnccCg Nbe TIN~{r0on0f0eck0N0dV0O9e yv Ty hk Ty t eQ^bheN0~{T TTYt gsQN[ vQl_Tg1ubebb0 YXbgPsSewbheNN*bbkeT10e0 NtNelYXbCg0 Dl[NhNTYXbNhNN YpSNSYXbNtN>yOf0 b h N vUSMOz l[NhN ~{W[ NSx YXbNtN ~{W[ NSx t^ g e 30bhNW,g`Qh bhN TylQ0W@W?exT|e_T|N5u݋ OwQ@W~~~gl[NhNY Tb/gLy5u݋b/g#NY Tb/gLy5u݋bzeXT];`NpeOND(I{~vQ-Nyv~t%NgbgqSؚ~LyNXTlQDё-N~LyNXT_7bLR~LyNXT&Sb] ~%V Yl^D10%Ngbgq0D(fN0[hQuNSv gsQfPge 20W,g&7b_7bS 30ON;N#N[hQ8hTyOf 80[] z;`bS[evceeHh bhN^NN NQ*Neb 1 [[e] z;`bSe]NRvt㉌TƋ 2 (ϑOce 3 ۏ^Oce 4 HSEOce 5 R^hQS]0WeHh 6 sQN] z;`bSvTtS^0 90 VYfN YpSN 100SO|fN YpSN 110e1YOgbLL:NbfN ,gNNONl[NhNvNѐ͑b ,glQS0lQSl[NhNL:Nu[l_lĉĉ[ N(WNllblQ^v1YOgbLN TUS-N ?aacS>yOTLuvcw0 ,glQS0l[NhN gݏSbQ[vL:N ?aOlcSSmbhDyOTLuvcw0 ,glQSSl[NhN gݏSbQ[vL:N ?aOlcSSmbhDyOlNe1YOgbLL:NbfN ,glQSѐ͑b ,glQSu[l_lĉĉ[ NX[ 0[_w>yOlN1YOL:NTT`bfLRl 0v?eR02015052S ,{mQagĉ[v1YOL:N ?aacS>yOTLuvcw0 ,glQS gݏSbQ[vL:N ?aOlcSSmbhDyOTLuvcw0 ,glQSSl[NhN gݏSbQ[vL:N ?aOlcSSmbhDyOlQqQ)RvbNNvTlCgv mQ0%NyOOSS[_w4l)RSTTSeR>y02007056S Bl e]h-NhN^(W6e0R-NhwfNT7)YQT T~{MR RtQl]]D/eNOKb~ SǑSN NNye_Rt 1 cUSMOƖ-NN!k'`Rt e]ONTwNRDnT>yOOSc[vN7bX[eQQl]]D/eNOёwYONf[ё:N40NCQ0wQON:N20NCQ S(WhQwVQNN4l)R] ze];mR 2 cb^yv*NRt e]ONT] z@b(W0WS~N NNRDnT>yOOc[vN7bX[eQb^yvvQl]]D/eNOё ё cb^yvT TNv2%nx[bTvQcO1uLNё:ggQwQv TI{^vOQ0 wO(us^SƖ-NS^e]ONQl]]D/eNOKb~Rt`Q e]ON^\[bQl]]D/eNOKb~vfPgeb~[_w4l)R4l5uW,g^{t@\N N{yW^@\ (WwO(us^SlQ:yT eSNbhN~{e]bST T bhN^w[8hQl]]D/eNOKb~0 cUSMOƖ-NN!k'`RtQl]]D/eNOёv S(Wbw@b gb^yv[]6eTyOOSS[_w4l)RSTTSeR>y02007056S Bl (W6e0R-NhwfNT7)YQT T~{MR RtQl]]D/eNOKb~ OQl]vCgv Nb kQl]]D0YݏSb be TaSSN[beNvbhOё NN؏0Sm-NhD...../4/////贩蒇}}th=iOJQJo( h o( h=io(h=iOJQJaJo(h=iOJQJaJhC5OJQJaJo(h)5OJQJaJh)5OJQJaJo(hx_OJQJo(hCOJQJo(hx_OJQJaJo(hx_OJQJaJhx_5OJQJaJhx_5OJQJaJo(*,,,, -4-o]QE6$dH$Ifa$gd8 dH$Ifgd8 d$Ifgd8d$IfWDd`gd8kdg $$IfTF%# 0$  44 layt T4-6-B-T-`-|-\PD;; $IfgdYX d$Ifgd8 d$Ifgd=ikd@!$$IfT\%#S> 0$44 layt T|-~-----ZGG>5 $Ifgd $IfgdYX$d$If`a$gd8kd"$$IfT4\%#S> 0$44 layt T------ZGG>> $IfgdYX$d$If`a$gd8kd #$$IfT4\%#S> 0$44 layt T----.&.ZGG>> $IfgdYX$d$If`a$gd8kd$$$IfT4\%#S> 0$44 layt T&.(.*.,.>..ZGG>> $IfgdYX$d$If`a$gd8kd$$$IfT4\%#S> 0$44 layt T....../ZGG>5 $Ifgd $IfgdYX$d$If`a$gd8kd%$$IfT4\%#S> 0$44 layt T./0/2/4/>//ZGG>> $IfgdYX$d$If`a$gd8kd&$$IfT4\%#S> 0$44 layt T//////ZNB99 $IfgdYX d$Ifgd8 d$Ifgd kd'$$IfT4\%#S> 0$44 layt T///000 00020\0^0b0j0l00000000000000011 11 1"1&1˸۰˸ۘqdۘXۘXh @OJQJaJh 5@OJQJaJh\Wh @OJQJaJh @OJQJaJo(h OJQJ\aJh OJQJ\aJo(h 5OJQJaJh h o(h KHOJQJaJ h h h o(h OJQJaJo(h OJQJaJh=iOJQJaJ h=io(h=iOJQJaJo("/0 0 020\0\PD;; $Ifgd d$Ifgd8 d$Ifgd kd($$IfT \%#S> 0$44 layt T\0^0`0b0l00ZGG>> $Ifgd $dH$If`a$gd8kd)$$IfT4\%#S> 0$44 layt T00000ZK;;$$If`a$gd8$IfWD`gd8kd*$$IfT4\%#S> 0$44 layt T000000o_L=-<$6$G$If]4H4L4j4l4v4x4~444444444444445*5,505ٿ٥٘٥󈥈٥xxxkh_KHOJQJ\aJh8hxoOJQJ\aJo(h8h8OJQJ\aJo(h\OJQJ\aJo(hxoOJQJ\aJo(h0hOJQJ\aJo(h'0]OJQJ\aJo(h_OJQJ\aJo(h8OJQJ\aJo(h$OJQJ\aJo(h=BOJQJ\aJo(*3$4~44,5h66F7 d$Ifgd=B $$Ifa$gd=B & Fd$Ifgd805254565J5L5N5P5R5^5`5~555555566 6d6f6h6j6l6666߯ߡykdZUdUZ h=B\jh=BU\ h=B\o(h^ h=BOJQJaJo(h=BOJQJ\aJh=BOJQJ\aJo(h=Bh=BOJQJ\aJo(h=Bh=BOJQJ\aJ'h=BKHOJQJ\aJmHnHo(uh=BKHOJQJ\aJo(h=BKHOJQJ\aJ"jh=BKHOJQJU\aJh_KHOJQJ\aJo(66666D7F7H7J7L7T7V7X7h7l7r7|7~77777777·wjZMjhROJQJ\aJo(h_hx_@OJQJ\aJh2OJQJ\aJo(h'0]OJQJaJo(h^ h'0]OJQJaJo(h=BOJQJ\aJo(h8OJQJ\aJo(hx_OJQJ\aJo(hx_OJQJ\aJhAMOJQJ\aJh^ hAMOJQJaJo( hAM\o( h=B\o(jh=BU\h=B\mHnHo(uF7H7L7777\M;M/ d$IfgdRd$6$If]gd=B$d$Ifa$gd8kd6$$IfT\g o"/ !0"44 layt0hT777777777777777778888 8.808^888888ٿ̿ٲypcXKh0hOJQJ\aJo(h'0]OJQJ\aJh'0]OJQJ\aJo(hx_OJQJ\hx_OJQJ\o(h)OJQJ\aJhx_OJQJ\aJhAMOJQJ\aJhAMOJQJ\aJo(hx_OJQJ\aJo(h)OJQJ\aJo(h2OJQJ\aJo(h8OJQJ\aJo(hROJQJ\aJo(hxoOJQJ\aJo(77778PA/<d$6$If];N;b;f;j;;;;;;;;;;;;;;;<<B<F<\<^<b<<<<<<ܾܾܯ h\CJOJQJ\^J aJo(h\OJQJ\^J aJo(h=8h\OJQJ\aJo(h\>*OJQJ\aJo(h\OJQJ\aJo(h\OJQJ\o(h\OJQJ\aJ88:<:X:^:`: d$6$Ifgd\W $$Ifa$gd4[$<d$6$If] $$Ifa$gd8;;;;;0kd>$$IfT7\g o"/ !0"44 layt0hT d$6$Ifgdu> $$Ifa$gd8d$6$If]gd=8;;;;D< d$6$Ifgdu> $$Ifa$gd8d$6$If]gd=8$d$Ifa$gd8D<F<J<^<b<\M;/ $$Ifa$gd8<d$6$If]<<<<<<<<< ===0=6=F=l=n=p=z=|=====>,>.>0>B>F>N>V>b>d>n>r>t>>þÎm' *h=ih=iB*OJQJaJo(phh=iCJOJQJaJo(hx_CJOJQJaJo(hx_OJQJo(h\Whx_5\o(hx_ hCo( h\Wo( hx_o(hx_OJQJh;OJQJo(h\OJQJ\aJ h\CJOJQJ\^J aJo(h\CJOJQJ\^J aJ%<<<<<5& & Fdxxgd)kd@$$IfT\g o"/ !0"44 layt0hT5d$6$If`gd85$d$6$If`a$gd8<p=V>d>t>8?T?~???v@@^AlAABBZB$$@&a$$;d\7$8$H$WD`;a$gdx_ dHWD`gdx_ dhWD`gdx_ dhWD`gd=i dxgdx_ & Fdxxgd)$d\7$8$H$WD`a$gdx_>>6?8?R?T?|?~??????t@v@~@@@@\A^AjAlAAAAAAǺypcTcGh=iKHOJQJaJo(hx_KHOJQJ^JaJo(hx_KHOJQJaJo(hx_OJQJo(hMOJQJaJo(h3CJOJQJaJo(hx_OJQJhx_OJQJaJhx_OJQJaJo(hx_CJOJQJaJhx_CJOJQJaJo($ *h=ih=iB*OJQJaJph' *h=ih=iB*OJQJaJo(ph! *h B*OJQJaJo(phAAA0B:B@BBBDBFBXBZB`BbBBBBBBBB CǺvi_UJ=JhYW+>*CJOJaJo(hYW+CJOJaJo(hYW+CJOJaJhYW+CJ,OJaJ,h=>*CJ OJaJ o(h@)>*CJ OJaJ o(h&B>*CJ OJaJ o(hYW+CJ,PJaJ,hYW+CJPJhYW+5CJOJaJh,@5CJOJaJo(hYW+5CJOJaJo(hx_5OJQJh=iOJQJo(hx_OJQJo(hx_KHOJQJ^JaJhx_KHOJQJ^JaJo(ZB\B^B`BbBBBBBBBBBBB CZCCCCCCC$dH7$8$H$a$gdc$a$gdc$a$gdQK0WD`0$a$ C CCPCRCVCXCZCjClC|C~CCCCCCCCCCCCCCCCC鼲xlYJhcKHOJQJ^JaJo($hc>*CJ KHOJQJ^JaJ o(hcCJOJQJaJhcCJOJQJaJo( h`(o( hcaJhcKHOJQJaJhKHOJQJaJo(hc hco(h=CJOJaJhQKCJOJaJo(hYW+CJOJaJhyCJOJaJo(hYW+>*CJOJaJo(hYW+CJOJaJo(hYW+>*CJOJaJCCCDtDDEVEEE*KHOJQJaJo(hc>*KHOJQJaJo(hcKHOJQJ^J aJo(hcKHOJQJ^JaJhcKHOJQJ^JaJo(hcKHOJQJaJo(DDDDEEEE E"E*E0EDELETEVEXEZE\E`EEEEEEEEEEEEEEEEE FFFFF F8F:FF@F֯֯ǒǒxǒh;KHOJQJaJo(hcKHOJQJaJo(hcKHOJQJ^J aJo(hcKHOJQJ^JaJhcKHOJQJ^JaJo(h h;aJh;KHOJQJ^J aJo(h;KHOJQJ^JaJo(h;OJaJo( h;aJo(h h;aJo(.@FdFfFrFvFxFzFFFFFFFFFFFFFFGGG GLGNGPGVGXGZGGGGGGGGGGGGGHFHHHHHHŹਙŨӊ{ӊ{ӊ{ӊ{{hc>*KHOJQJ^JaJhcKHOJQJ^JaJo(hc>*KHOJQJaJo( hc>*KHOJQJ^JaJo(hcKHOJQJaJhcKHOJQJ^JaJhcKHOJQJaJo(hcKHOJQJ^JaJo( hc>*KHOJQJ^J aJo(0zFFFNGGG>HH I II*I,InIII:J|J$dh7$8$H$a$gdEv$d7$8$H$a$gdEv$ & Fdpxx^a$gd`($d47$8$H$a$gdc$d7$8$H$a$gdc$d7$8$H$WD`a$gdcHHHHHHIIIII(I*I,I6I8IlInIvIxIIIIIIIJJůxiXIxiXIxiXIxihEv>*KHOJQJ^JaJ hEv>*KHOJQJ^JaJo(hEvKHOJQJ^JaJo(hEvKHOJQJaJo(hEvKHOJQJaJhEv hEvo((h`(5B*CJOJQJ\aJo(ph+hEvhEv5B*CJOJQJ\aJphhcKHOJQJaJhcKHOJQJaJo(hcKHOJQJ^JaJo($hc>*CJ KHOJQJ^JaJ o(JJJJ&J(J6J8J:JBJDJzJ|JJJJJJJJJJJJJJJJJKKK(K*K,KVKXKbKdKpKrKtKKKKKԹԪԪԪԪԪ~ԪŪԪԪԪhEvKHOJQJ^JaJhEvKHOJQJ^JaJo(hEv>*KHOJQJ^JaJhEvKHOJQJ^JaJo(hEvKHOJQJaJhEv>*KHOJQJaJo(hEvKHOJQJaJo( hEv>*KHOJQJ^JaJo(hEvKHOJQJ^JaJ-|JKtKKKKL L"L4LBLMMj$d\7$8$H$WD`a$gdEv$d\7$8$H$WD`a$gdEv$d7$8$H$a$gdEv$ & Fdpxx^a$gdEvdhgdEvgdEv$ dh7$8$H$WDL` a$gdEv$ dh7$8$H$WD` a$gdEv$dh7$8$H$a$gdEv KKKKKKKKKKKKKKKL LLLL L"L2L4L@LBLFLhLjLrlgcXJhEvCJKHOJQJaJhEv5CJaJo(hEv hEvo( hEvKHhEvKHOJQJ^J aJ$hEv>*CJ KHOJQJ^JaJ o( hEv>*KHOJQJ^JaJo(hEvKHOJQJ^JaJhEvKHOJQJ^JaJo(hEvKHOJQJaJo(hEvKHOJQJaJ&hEv5KHOJQJ\]^JaJo("hEv5KHOJQJ\]aJo(jLnLpLrLtLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMM M"M&M(M,M.M2M4M8M\M^MfMhMxMzM|MMMMMMMMMMMMMMM N NNhyKHOJQJ^JaJo(hyhyKHOJQJaJo( hEv>*KHOJQJ^JaJo(hEv>*KHOJQJaJo(hEvKHOJQJ^JaJhEvKHOJQJ^JaJo(hEvKHOJQJaJo(:MNLNNNO`OOOOOOPr$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd x$7$8$H$Ifgd d\gd`(gd`($Gd\7$8$H$WD. `Ga$gdEv$d\7$8$H$WD`a$gdEv$d\7$8$H$WD`a$gdEv$d\7$8$H$WD`a$gdEv NN"N@NHNJNLNZN\N^NNNNNNNNNNNNNNNNOO"O$OTOVOXO\O^O`OjOlOOOOO;wwwhwwhwhEv>*KHOJQJ^JaJ hEv>*KHOJQJ^JaJo(hEvKHOJQJ^JaJhEvKHOJQJ^JaJo(hEvKHOJQJaJo(hEvKHOJQJaJhEvKHOJQJ^JaJo(hEv5OJQJaJo(&hEv5KHOJQJ\]^JaJo("hEv5KHOJQJ\]aJo((OOOOOOOOOOP PPPP&P(P.P2P6P@PDPHPLPTP\PbPlPnPrPvP~PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQ QQQ&Q,Q8Q@QHQNQZQŹh`(KHOJQJaJh`(KHOJQJaJo(h`(CJOJQJaJh`(CJOJQJaJo(h`(hEvKHOJQJaJhEvKHOJQJaJo( hEv>*KHOJQJ^JaJo(?PP PPPsQAx$7$8$H$Ifgd !$dHx$7$8$H$IfVDWD^`a$gd dHx$7$8$H$Ifgd xkdoA$$IfT0!#o044 layt TPPPP1kdA$$IfTr!W#389044 layt T$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd P(P0P2P8P:PP@P9$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd kdB$$IfT4ֈ! W#( 389044 layt T@PFPHPNPPPRPx$7$8$H$Ifgd $dHx$7$8$H$IfVD^a$gd dHx$7$8$H$Ifgd RPTP^P9)x$7$8$H$Ifgd kdwC$$IfT4ֈ! W#( 389044 layt T^P`PbPnPtPvPPPPjWWWGx$7$8$H$Ifgd dHx$7$8$H$Ifgd xkdAD$$IfT0!#o044 layt T$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd PP$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd PPP'dHx$7$8$H$Ifgd kdD$$IfT֞! W# 389044 layt TPPPPPPPx$7$8$H$Ifgd $dHx$7$8$H$IfVD^a$gd dHx$7$8$H$Ifgd PPP'dHx$7$8$H$Ifgd kdE$$IfT֞! W# 389044 layt TPPPPPx$7$8$H$Ifgd $dHx$7$8$H$IfVD^a$gd PPPPM=!$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd x$7$8$H$Ifgd kdkF$$IfTr!W#< 89044 layt TPPPPP$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd x$7$8$H$Ifgd PPQ9)x$7$8$H$Ifgd kdG$$IfT4ֈ!W#k 89044 layt TQQ QQQQx$7$8$H$Ifgd $dHx$7$8$H$IfVD^a$gd QQ(Q9)x$7$8$H$Ifgd kdG$$IfT4ֈ!W#k 89044 layt T(Q*Q,Q:QQdHx$7$8$H$Ifgd $dHx$7$8$H$IfVD^a$gd >Q@QJQ9&dHx$7$8$H$Ifgd kdH$$IfT4ֈ!W#k 89044 layt TJQLQNQ\Q^Q`Qx$7$8$H$Ifgd $dHx$7$8$H$IfVD^a$gd `QbQhQ9)x$7$8$H$Ifgd kd}I$$IfT4ֈ!W#k 89044 layt TZQbQfQlQpQQQQQQQQQ&R(R:RR@RBRFRVRZRjRlRnRpRrRvRR˺ttf^UN h`(KHo(h`(KH^J o(h`(KH^J h`(KHOJQJ^J aJh`(>*KHOJQJaJo(h`(KHOJQJ^J aJo(h`(KHOJQJ^J aJo(h`(CJOJQJaJh`(CJOJQJaJo( hOShOSKHOJQJ^J aJhOSKHOJQJaJo(hOSKHOJQJ^J aJo(h`(KHOJQJaJo(h`(KHOJQJaJhQjQlQrQtQvQx$7$8$H$Ifgd $dHx$7$8$H$IfVD^a$gd vQxQzQ|Q9 $x$7$8$H$IfVD^a$gd kdGJ$$IfT4ֈ!W#k 89044 layt T|Q~QQQQQQQQ$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd x$7$8$H$Ifgd $x$7$8$H$IfVD^a$gd QQQQq[$dHx$7$8$H$Ifa$gd $x$7$8$H$Ifa$gd zkdK$$IfT 0!#o044 layt TQQQR(RSFSHSRSTSVS^S`SjSlSnS;Ͳ;ͲͲͲͲ͓Ͳh`(KHOJQJ^J aJo(h`(KH^J o( h`(KHo(h`(KHOJQJaJh`(KHOJQJ^J aJo(h`(KHOJQJaJo(h`(5KHOJQJ^JaJ h`(5KHOJQJ^JaJo( h`(KH:RRRRRRR$dx$7$8$H$Ifa$gd $7$8$H$a$gd`(RRRRRK@$$$dx$7$8$H$IfVD^a$gd x$Ifgd kd)L$$IfTr= : 044 layt TRRRRR/$ x$Ifgd kdL$$IfTr= : 044 layt T$dx$7$8$H$IfVD^a$gd RRRRRR/kdEM$$IfTr= : 044 layt T$dx$7$8$H$IfVD^a$gd RRRRRR$dx$7$8$H$IfVD^a$gd x$Ifgd RRSSSK@$$$dx$7$8$H$IfVD^a$gd x$Ifgd kdM$$IfTr= : 044 layt TSSS S/kdaN$$IfTr= : 044 layt T$dx$7$8$H$IfVD^a$gd SSSSS S$dx$7$8$H$IfVD^a$gd dx$7$8$H$Ifgd S"S0S2S4SK@$$$dx$7$8$H$IfVD^a$gd x$Ifgd kdN$$IfTr= : 044 layt T4S6S8S:SHS/$ x$Ifgd kd}O$$IfTr= : 044 layt T$dx$7$8$H$IfVD^a$gd HSJSLSNSPSRS/kd P$$IfTr= : 044 layt T$dx$7$8$H$IfVD^a$gd RS`SbSdSfShS$dx$7$8$H$IfVD^a$gd x$Ifgd hSjSvSxSzSK@$$$dx$7$8$H$IfVD^a$gd x$Ifgd kdP$$IfTr= : 044 layt TnStSvSSSSSSSSSSSSSSSSSST TTTTT T(T.T*KHOJQJaJo(h`(>*KHOJQJ^J aJh`(KHOJQJaJo(h`(KHOJQJ^J aJo(h`(KHOJQJ^J aJh`(>*CJOJQJaJo(h`(CJOJQJaJo(h`(CJOJQJaJh`(KHOJQJ^JaJh`(KHOJQJ^J h`(KHOJQJ^J o(h`(KHOJQJaJ h`(KH h`(KHo(zS|S~SS/kd'Q$$IfTr= : 044 layt T$dx$7$8$H$IfVD^a$gd SSSSSSS T*T,T$dXx$7$8$H$Ifa$gd $x$7$8$H$Ifa$gd $7$8$H$a$gd`(d\gd`(gd`( $7$8$H$a$gd`( ,T.T>T@Tnn$dXx$7$8$H$Ifa$gd zkdQ$$IfTX0 !` 044 layt T@TBTNTPTq[$dXx$7$8$H$Ifa$gd $x$7$8$H$Ifa$gd zkdCR$$IfTX0 !` 044 layt TBTLTRT\TbTlTrT|TTTTTTTTTTTTTTTTUUUU4U6UJULUPURUbUdUUUUUVVVV4V6V8V:VVBVLVNVZV^VjVlVxVzV|V~VVVVVVVVVVVVVVVV WWWWWWWWWWWWWŷ㫜ŷvkhOSOJQJ\aJhOSOJQJ\aJo( hOSo( h`(h`(hOSKHOJQJaJo(h`(KHOJQJ^J aJo(h`(KHOJQJaJh`(KHOJQJ^J aJh`(KHOJQJ^J aJo(h`(>*KHOJQJaJo(h`(KHOJQJaJo(h`(KHOJQJ^J aJo((VVVVV$dx$7$8$H$Ifa$gd VVV:$$dx$7$8$H$Ifa$gd kdZ$$IfTֈ n,#$ 044 layt TVVVVVV$dx$7$8$H$IfVD^a$gd dx$7$8$H$Ifgd VVVV:$dx$7$8$H$IfVD^a$gd kdZ$$IfTֈ n,#$ 044 layt TVVVVV$dx$7$8$H$IfVD^a$gd VVVV:$dx$7$8$H$IfVD^a$gd kd[$$IfTֈ n,#$ 044 layt TVVVVV$dx$7$8$H$IfVD^a$gd VVVV:$dx$7$8$H$IfVD^a$gd kdI\$$IfTֈ n,#$ 044 layt TVVVVV$dx$7$8$H$IfVD^a$gd VVWW:$dx$7$8$H$IfVD^a$gd kd ]$$IfTֈ n,#$ 044 layt TWWWW W$dx$7$8$H$IfVD^a$gd W WW:$$dx$7$8$H$Ifa$gd kd]$$IfTֈ n,#$ 044 layt TWWWW W"W$dx$7$8$H$IfVD^a$gd dx$7$8$H$Ifgd "W$W&W(W:$dx$7$8$H$IfVD^a$gd kd^$$IfTֈ n,#$ 044 layt T(W*W,W.W0W$dx$7$8$H$IfVD^a$gd 0W2W4W:$dx$7$8$H$IfVD^a$gd kdQ_$$IfTֈ n,#$ 044 layt T4W6W8W:WW$dx$7$8$H$IfVD^a$gd >W@WBW:$dx$7$8$H$IfVD^a$gd kd`$$IfTֈ n,#$ 044 layt TBWDWFWHWJWLW$dx$7$8$H$IfVD^a$gd LWNWPW:$dx$7$8$H$IfVD^a$gd kd`$$IfTֈ n,#$ 044 layt TPWRWTWVWXWZW$dx$7$8$H$IfVD^a$gd ZW\W^W:$dx$7$8$H$IfVD^a$gd kda$$IfTֈ n,#$ 044 layt T^W`WbWdWfWhW$dx$7$8$H$IfVD^a$gd hWjWlW:$dx$7$8$H$IfVD^a$gd kdGb$$IfTֈ n,#$ 044 layt TlWnWpWrWtWvW$dx$7$8$H$IfVD^a$gd vWxWzW:$dx$7$8$H$IfVD^a$gd kdc$$IfTֈ n,#$ 044 layt TzW|W~WWWW$dx$7$8$H$IfVD^a$gd WWW:$dx$7$8$H$IfVD^a$gd kdc$$IfTֈ n,#$ 044 layt TWWWWWW$dx$7$8$H$IfVD^a$gd WWW:$dx$7$8$H$IfVD^a$gd kd{d$$IfTֈ n,#$ 044 layt TWWWWWW$dx$7$8$H$IfVD^a$gd WWWWW:..)gd`( $7$8$H$a$gd`(kd7e$$IfTֈ n,#$ 044 layt TWWWWWWXX$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd $dHx$7$8$H$Ifa$gd $d\a$gdOS & Fdpxx^gdEvWWWWWWWWWWWW XXXX$X&X*X,X0X2X6X8XYY"Y$Y*Y,Y2YBYVYXY`YbYdYhYYYY˿˿˿˿˿˿˿˿˲ylg hzno(hOSCJOJQJaJo(hOSCJOJQJaJhOS5KHOJQJaJo(hOSKHOJQJ^JaJo(hOSKHOJQJ^JaJo(hc5KHOJQJaJhcKHOJQJaJhcKHOJQJaJo(hcCJOJQJaJhOSOJQJ\aJhOSOJQJ\aJo(hc(XXXXXI---$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd kde$$IfT4r5e }"080"44 laytOSTX&X,X2X8X:X$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd $dx$7$8$H$Ifa$gd $dHx$7$8$H$Ifa$gd :XX@XBXDXFXHXJXLX$dx$7$8$H$Ifa$gd $dHx$7$8$H$IfVD^a$gd LXNXkdg$$IfTִ5e }"08xxxx0"  44 laytOSTNXPXRXTXVXXXZX\X^X$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd ^X`XkdLh$$IfTִ5e }"08xxxx0"  44 laytOST`XbXdXfXhXjXlXnXpX$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd pXrXkdi$$IfTִ5e }"08xxxx0"  44 laytOSTrXtXvXxXzX|X~XXX$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd XXkdi$$IfTִ5e }"08xxxx0"  44 laytOSTXXXXXXXXX$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd XXkdwj$$IfTִ5e }"08xxxx0"  44 laytOSTXXXXXXXXX$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd XXkd0k$$IfTִ5e }"08xxxx0"  44 laytOSTXXXXXXXXX$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd XXkdk$$IfTִ5e }"08xxxx0"  44 laytOSTXXXXXXXXX$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd XXkdl$$IfTִ5e }"08xxxx0"  44 laytOSTXXXXXXXXX$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd XXkd[m$$IfTִ5e }"08xxxx0"  44 laytOSTXXXXXXXXX$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd XXkdn$$IfTִ5e }"08xxxx0"  44 laytOSTXXXXXXXXY$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd YYkdn$$IfTִ5e }"08xxxx0"  44 laytOSTYYYY Y YYYY$dHx$7$8$H$IfVD^a$gd YYkdo$$IfTִ5e }"08xxxx0"  44 laytOSTYYbYYYYYY Z&ZJZLZbZ|ZZZZ$ddd4$[$\$`a$d\gdQ 2dpWD`2gd~-d\gdzn <d6$]b@bdbfbbbbbbbRcTccc dd:d*CJOJo(hYW+CJOJhYW+CJOJo( hQhYW+hQhYW+o(hQh Po(hQhzno(hYW+5CJOJaJhql"5CJOJaJhYW+CJOJhYW+CJPJ#hYW+CJOJaJehrhYW+CJOJQJ\hYW+CJOJQJ\o(hYW+CJOJQJ^JhYW+CJOJQJ^Jo( bTccd*B*OJQJaJo(ph)hQ>*B*KHOJQJ^JaJo(phhQ5QJaJo(hQQJaJo(hQQJaJhQB*OJQJph*hQB*CJKHOJQJ^JaJo(phhQB*OJQJaJph&hQB*KHOJQJ^JaJo(phhQB*OJQJaJo(phkllllllllllnnn,oo ppdHgd]1 $d G$H$WD`a$gdQd G$H$WDX`gdQd G$H$`gdQ d G$H$gdQ$d ^a$gdQ dWD`gdQpppppp p"p&p*p,p.p6p8p:p#v #v:V 0$,5S5>5 5/ / / ayt T$$If!vh#vS#v>#v #v:V 40$++,5S5>5 5/ / / / ayt T$$If!vh#vS#v>#v #v:V 40$++,5S5>5 5/ / / / ayt T$$If!vh#vS#v>#v #v:V 40$++,5S5>5 5/ / / / ayt T$$If!vh#vS#v>#v #v:V 40$++,5S5>5 5/ / / / ayt T$$If!vh#vS#v>#v #v:V 40$++,5S5>5 5/ / / / ayt T$$If!vh#vS#v>#v #v:V 40$++,5S5>5 5/ / / / ayt T$$If!vh#vS#v>#v #v:V 40$++,5S5>5 5/ / / / ayt T$$If!vh#vS#v>#v #v:V 0$,5S5>5 5/ / / / ayt T$$If!vh#vS#v>#v #v:V 40$++,5S5>5 5/ / / / ayt T$$If!vh#vS#v>#v #v:V 40$++,5S5>5 5/ / / / ayt T$$If!vh#v#v #v:V 0$,55 5/ / / / ayt T$$If!vh#v#v #v #v:V 40$++,55 5 5/ / / / ayt T$$If!vh#v#v #v #v:V 40$++,55 5 5/ / / / ayt T$$If!vh#v#v #v #v:V 40$++,55 5 5/ / / ayt T$$If!vh#v#v #v #v:V 40$++,55 5 5/ / / ayt T$$If!vh#v#v #v #v:V 40$++,55 5 5/ / / ayt T$$If!vh#v#v #v #v:V 40$++,55 5 5/ / / ayt T$$If!vh#v#v #v #v:V 40$++,55 5 5/ / / ayt T$$If!vh#v#v #v #v:V 40$++,55 5 5/ / / / ayt T$$If!vh#v#v #v:V y0$,55 5/ / / / ayt T$$If!vh#v#v #v:V .0$,55 5/ ayt T$$If!vh#v#v/ #v#v!:V 40",55/ 55!ayt0hT$$If!vh#v#v/ #v#v!:V 0",55/ 55!ayt0hT$$If!vh#v#v/ #v#v!:V 0",55/ 55!ayt0hT$$If!vh#v#v/ #v#v!:V s0",55/ 55!ayt0hT$$If!vh#v#v/ #v#v!:V 0",55/ 55!ayt0hT$$If!vh#v#v/ #v#v!:V [0",55/ 55!ayt0hT$$If!vh#v#v/ #v#v!:V 80",55/ 55!ayt0hT$$If!vh#v#v/ #v#v!:V 0",55/ 55!/ ayt0hT$$If!vh#v#v/ #v#v!:V 70",55/ 55!/ ayt0hT$$If!vh#v#v/ #v#v!:V 70",55/ 55!/ ayt0hT$$If!vh#v#v/ #v#v!:V 70",55/ 55!/ ayt0hT$$If!vh#v#v/ #v#v!:V 70",55/ 55!/ ayt0hT$$If!vh#v#v/ #v#v!:V 70",55/ 55!/ ayt0hT$$If!vh#v#v/ #v#v!:V 70",55/ 55!/ ayt0hT$$If!vh#v#v/ #v#v!:V 70",55/ 55!/ ayt0hT$$If!vh#v#v/ #v#v!:V 70",55/ 55!/ ayt0hT$$If!vh#v#v/ #v#v!:V 0",55/ 55!ayt0hT$$If!vh#v#vo:V 0,55oayt T$$If!vh#v#v#v3#v8#v9:V 0,55535859ayt T$$If!vh#v#v#v( #v3#v8#v9:V 40+,555( 535859ayt T$$If!vh#v#v#v( #v3#v8#v9:V 40+,555( 535859ayt T$$If!vh#v#vo:V 0,55oayt T$$If!vh#v#v#v#v #v3#v8#v9:V 0,5555 535859ayt T$$If!vh#v#v#v#v #v3#v8#v9:V 0,5555 535859ayt T$$If!vh#v#v#v< #v8#v9:V 0,555< 5859ayt T$$If!vh#v#v#v#vk #v8#v9:V 40+,5555k 5859ayt T$$If!vh#v#v#v#vk #v8#v9:V 40+,5555k 5859ayt T$$If!vh#v#v#v#vk #v8#v9:V 40+,5555k 5859ayt T$$If!vh#v#v#v#vk #v8#v9:V 40+,5555k 5859ayt T$$If!vh#v#v#v#vk #v8#v9:V 40+,5555k 5859ayt T$$If!vh#v#vo:V 0,55oayt T$$If!vh#v#vo:V 0,55oayt T$$If!vh#v#v:V 0,55ayt T$$If!vh#v#v:V 0,55ayt T$$If!vh#v#v:V 0,55ayt T$$If!vh#v#v:V 0,55ayt T$$If!vh#v#v:V 0,55ayt T$$If!vh#v#v:V 0,55ayt T$$If!vh#v#v:V 0,55ayt T$$If!vh#v#v:V 0,55ayt T$$If!vh#v#v:V 0,55ayt T$$If!vh#v#v:V 0,55ayt T$$If!vh#v` #v:V X0,5` 5ayt T$$If!vh#v` #v:V X0,5` 5ayt T$$If!vh#v` #v:V X0,5` 5ayt T$$If!vh#v` #v:V X0,5` 5ayt T$$If!vh#v` #v:V X0,5` 5ayt T$$If!vh#v` #v:V X0,5` 5ayt T$$If!vh#v` #v:V X0,5` 5ayt T$$If!vh#v` #v:V X0,5` 5ayt T$$If!vh#v` #v:V X0,5` 5ayt T$$If!vh#v` #v:V X0,5` 5ayt T$$If!vh#v` #v:V X0,5` 5ayt T$$If!vh#v` #v:V X0,5` 5ayt T$$If!vh#v` #v:V X0,5` 5ayt T$$If!vh#v` #v:V X0,5` 5ayt T$$If!vh#v` #v:V 0,5` 5ayt T$$If!vh#v#v#v$ #v#v#v:V 0,555$ 555ayt T$$If!vh#v#v#v$ #v#v#v:V 0,555$ 555ayt T$$If!vh#v#v#v$ #v#v#v:V 0,555$ 555ayt T$$If!vh#v#v#v$ #v#v#v:V 0,555$ 555ayt T$$If!vh#v#v#v$ #v#v#v:V 0,555$ 555ayt T$$If!vh#v#v#v$ #v#v#v:V 0,555$ 555ayt T$$If!vh#v#v#v$ #v#v#v:V 0,555$ 555ayt T$$If!vh#v#v#v$ #v#v#v:V 0,555$ 555ayt T$$If!vh#v#v#v$ #v#v#v:V 0555$ 555ayt T$$If!vh#v#v#v$ #v#v#v:V 0555$ 555ayt T$$If!vh#v#v#v$ #v#v#v:V 0555$ 555ayt T$$If!vh#v#v#v$ #v#v#v:V 0555$ 555ayt T$$If!vh#v#v#v$ #v#v#v:V 0555$ 555ayt T$$If!vh#v#v#v$ #v#v#v:V 0555$ 555ayt T$$If!vh#v#v#v$ #v#v#v:V 0555$ 555ayt T$$If!vh#v#v#v$ #v#v#v:V 0555$ 555ayt T$$If!vh#v#v0#v8#v#v:V 40"++++,5505855aytOST$$If!vh#v#v0#v8#vx#v:V 40"++++,550585x5aytOST$$If!vh#v#v0#v8#vx#v:V 0",550585x5aytOST$$If!vh#v#v0#v8#vx#v:V 0",550585x5aytOST$$If!vh#v#v0#v8#vx#v:V 0",550585x5aytOST$$If!vh#v#v0#v8#vx#v:V 0",550585x5aytOST$$If!vh#v#v0#v8#vx#v:V 0",550585x5aytOST$$If!vh#v#v0#v8#vx#v:V 0",550585x5aytOST$$If!vh#v#v0#v8#vx#v:V 0",550585x5aytOST$$If!vh#v#v0#v8#vx#v:V 0",550585x5aytOST$$If!vh#v#v0#v8#vx#v:V 0",550585x5aytOST$$If!vh#v#v0#v8#vx#v:V 0",550585x5aytOST$$If!vh#v#v0#v8#vx#v:V 0",550585x5aytOST$$If!vh#v#v0#v8#vx#v:V 0",550585x5aytOSTb{ xxxxxxxxx888668<66662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nHsH tHJ`J Bkcke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tHN@N Ph 1dB$$@&TJCJ,aJ,5KH,\N@N Ah 2$$ & Fdh9D@&H$ CJaJKHr`r Bh 3#$$$d9D@&a$+5B*CJ \_HaJ mH nHphsH tHV@V <ch 4$$dx"@&5CJOJPJQJ\aJf@f =ch 6($$ & F d@@@&5CJOJPJQJ^J aJf@f >ch 7'$$ & Fd@@9D@&H$5CJKHOJ QJ ^J aJf@f ?ch 8'$$ & Fd@@9D@&H$CJKHOJPJQJ^J aJb @b @ch 9' $$ & Fd@@9D@&H$KHOJPJQJ^J aJ$A`$ ؞k=W[SONi@N 0nfh*B*`Jph3336f`6 HTML 7h,gOJPJQJ^J&_& HTML )Q@g`!@ HTML SbW[:gCJOJPJQJ^Jo(&h1& HTML Sϑ W`A p5>b`Q> HTML NxCJOJPJQJ^Jo()a ux\oq\ !eg Char5B*CJ KHOJPJQJ_H`JmH nHphsH tH&a& HTML _eX@ :_>d`> HTML .vCJOJPJQJ^Jo(&c& HTML [IN.U`. 0c>*B*`Jph3332o2 #0u Char CJKHaJBoB "~e,g CharB*CJKHOJ`JphF@F 8cke)ۏdh9DH$` CJaJKH8C8 ckee,g)ۏ xVD^>L@> eg!B*CJ OJPJQJaJph@Z@"@ ~e,g"B*OJaJmHphsHtHH @2H 0u#a$$G$ 9r CJaJmHsHtH<@< pvU_ 3$VD^ H$ OJ$@$ pvU_ 1%N@bN N0u w'&a$$G$&dP 9r CJaJ0@0 pvU_ 2'VD^T^@T 0nf(Qz)(a$$1$d[$d\$CJOJQJ^JKHZOZ List Paragraph)dhWD`CJOJQJ^JBOB p0 *a$$1$CJOJQJ^JaJKHPOP h+d!a$$9D1$B*`JphCJaJKHhOh msonormal paragraphindent,a$$CJOJQJ^JaJ@O@ Char-dha$$1$ KHtH aJZoZ Body 1.@&-B*CJOJPJQJ_HmH nHphsH tHdod Default/1$7$8$H$-B*CJOJ^J_HaJmH nHphsH tHff Qo> c h 7 Char5CJOJ QJ ^J >o> c h 8 CharCJOJPJQJ^J >o> c h 9 CharCJOJPJQJ^J .o. c h 2 CharCJBo!B c h 3 Char5B*CJ \aJ ph>o1> mc ckee,g 2 CharCJKHPJaJ4oA4 cp121CJOJ QJ aJo(/Q cp12BoaB ch 4 Char Char2,h 4 Char Char Char Char Char Char,h 4 Char1 Char,h 4 Char Char Char Char Char1 Char,h 4 Char Char Char Char Char1 Char Char Char1,h 4 Char Char Char,b4 Char,1.1.1.1 Char,h4 Char Char,b4 Char Char Char Char,h 41 Char,b41 Char Char25CJKHOJPJQJ\_HaJmH nHsH tH<oq< Wc font5 CharCJOJQJaJ8o8 `ce CharCJOJ QJ aJ('`( cybl_(uCJaJB/B capple-converted-space0/0 c textcontentsjoj ch 3cht Char65CJ KHOJ PJQJ \^J _HaJ mH nHsH tHToT c h 1 Char*5CJ KH,PJ\_HaJ,mH nHsH tH2o2 &c0u w Char CJKHaJXoX cfont16125CJ KHOJPJQJ\_HaJ mH nHsH tH>o> c h 1 Char15CJ,KH,\aJ,*o* UchO1> c7h_1]d1$9D B*KHphnOn cp _Style 63^$d1$@& a$%B*CJKHOJPJQJ^J aJph6_BOB ch7h_ h 2 + Times New Roman VS ^R| kMR: 5 x kT: 0 x Lݍ: V[

xjm)ʬuWLfdݮ+5_4csj-V?k3rm}gz gs嚋7xwsȈR W*)|jȫKXͫ dXIBF؇bnh ( *'vɗ3KZjz'c*_=}<9ݻw~]8^~_o?xYýg~^G}J0Emh=Ԅ Ξa>s$-, Oɠ=Hp Ua/ UO d*:(.fTU/!9$V[|hrvs-iUt. 6ڪ4Cebs)bMjBekp um,fd$͑{6GUVf~b#Vb@qTTW.ޛd)i@vdq9Y^X7{2%uHx+af6]>f#sm*qqDHehK)@?71oggo`:fղekp£2֌Nj8ǰD CB?81e>nEeU}H]dm1iQ6褣֧ %H2 ))))))))),`f n P d 8 :,@h r !!:#R++>,.4123.67D9;=>A@EFJ6NOQ,/&1$223056789<>A CCD@FHJKjLNOZQRnSBT@DFHJLOTXZ\`bfilqtwxy{}!/4Bd 0` BB@L6XP(pbf !6!t!!$""&* -.228<?DF*KTNP,4-|---&...///\000001&1N1T1l1~1111 22233F77888.9F9998:`::&;;;D<b<<<ZBCzF|JMPPPQJQ`QhQvQ|QQQRRRRRRS S S4SHSRShSzSS,T@TPT`TpTTTTTTTTT UUVVVVVVVVVVW WW"W(W0W4W>WBWLWPWZW^WhWlWvWzWWWWWWWXX:X?@ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~r8D^`ac3679W]wz{}F i x ***'+4+6+%H X%X%X%X%X%X%X%X%̕X1 "T"#&,!@ @H 0( 0( B S ? _Toc9437936 OLE_LINK15 OLE_LINK10 _Toc9437937 _Toc9437938 OLE_LINK9 _Toc9437939 _Toc9437940 _Toc479262280 _Toc524462328 OLE_LINK14 _Toc296602429 _Toc247527563 _Toc152045539 _Toc152042315 _Toc144974507 _Toc247592876 _Toc247513962 _Toc152045540 _Toc144974508 _Toc152042316 _Toc247527564 _Toc296602430 _Toc247513963 _Toc247592877 _Toc9437941 _Toc9437942 OLE_LINK1 OLE_LINK29 _Toc9437943 _Toc9437944 _Toc9437945 _Toc217446068 _Toc9437946 OLE_LINK28 _Toc363135205 _Toc479262337 _Toc524462387 _Toc530142082 _Toc9437947 _Toc9437948 _Toc524462388 _Toc479262338 _Toc530142083 _Toc9437949 _Toc524462389 _Toc530142084 _Toc479262339 _Toc9437950 _Toc479262340 _Toc524462390 _Toc530142085 _Toc9437951 _Toc479262341 _Toc524462391 _Toc9437952 _Toc479262342 _Toc524462392 _Toc9437953 _Toc479262346 _Toc524462396 _Toc9437954 _Toc479262347 _Toc524462397 _Toc9437955 _Toc9437956 _Toc256691585 _Toc256695461 _Toc256145687 _Toc256164781 _Toc13121 _Toc530142181 _Toc479262714 _Toc524462522 _Toc256516136 _Toc256588110 _Toc479262715 _Toc524462523 _Toc530142182 _Toc256588111 _Toc9437957 _Toc479262716 _Toc524462524 _Toc9437958 _Toc256588113 _Toc479262718 _Toc524462526 _Toc530142183 _Toc256588115 _Toc256516138 _Toc479262720 _Toc524462528 _Toc530142185 _Toc9437959 _Toc256516137 _Toc256588114 _Toc479262719 _Toc524462527 _Toc530142184 _Toc9437960 _Toc256691669 _Toc256695545 _Toc256696423 _Toc257969837 _Toc9437961 _Toc9437962 _Toc9437963 _Toc9437964 _Toc479262724 _Toc524462532 _Toc530142189 _Toc9437965 _Toc256695546 _Toc256691670 _Toc9437966 _Toc256588121 _Toc256164787 _Toc256145693 _Toc256674353 _Toc524462534 _Toc479262726 _Toc9437967 _Toc9437968 _Toc9437969 _Toc445387678 _Toc445318778 _Toc445319388 _Toc479262737 _Toc482724862#  #J$Z$?&?&?&?&?&?&I&*)*)*)+)k.k.k.k.////%/%/%///////0001111111111111111111z4z4z4z4{4{4{4{4{4{46666667777799:;;;;;;;~<~<~<~<<<<=$=???CC&H !?@#$%"&'()*+,-./0123456789:;<=>ABCHIDEFGJKLMNPOQRSTUVW_`abcXYZ[\]^hijkdefglmnoqrpstuvwxyz{|}~2 " #P$b$H&P&P&P&P&/)/)/)/)q.q.q.q.$/$/$/$/*/*/*///////000111111111111111111111{4{4{4{44 6 6 6 6 6 677777799 ;;;;;;;;;;~<~<<<<<<<<#=0=)?)?)?CC&H OjL(((//&H ToQ(((//&H; *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagschsdate Y 12189930DayFalse IsLunarDate IsROCDateMonthYear     efijlmopGJS`cj "&')*,/36CDHI!%*456;<=>?@EIbcdefgiz/3AFJ_`ko $%(137:Rhlsw|  ! ( 7 < = > ? @ A C E 0 7 < = I N V W U \ ] n w {     ' ( ) * + , . / 9 A B C T U ` h y }   ! " % ) - 1 W e f z ~ );?NUot 9PQpqyz+Fi+./1Tip &,02X^s~ 0?CHNSY^amrw '5\`cvy#,069;?@CEIJMTUYajkoyKPaesw!`o(- 6:HS[ikIZ ~dku$-DMl -.<C 5KTw{j l s y ! !!!!(!0!5!@!T!!!""f""""#### #)#.#2#4#F#J#K#_#c#u#{#####K$P$Q$Y$[$b$g$p$v$$$$$$ %!%3%8%x%%%%%%?&B&I&P&Q&R&S&T&U&V&W&X&Y&Z&[&\&]&^&_&`&a&b&c&d&e&f&j&n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'L'V'`'a''''''''''''''''( ( ( ($((()(;(=(@(F(J(R(V(X(Z(](^(`(g(x(|(}(~(((((((((((((((((((())()+)/)0)2)8):)A)B)P*U*V*X*i*j*r*y*z*{*********7+e+f+g++++++++++++++++++++++++++,,,, , ,",N,O,`,c,f,i,w,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,&-'-<-G-I-X-Y-c-e-x-y-{-------------6.R.....(/*/-/4/N/P/^/u//////////-020c0h000000000 11111P1S1s1x1y1111111111111111111111 22 2&2.2/2=2?2v2x2}22222222222333&3,3E3I3i3k3v3w333333344f4g4v4w4|4}444444444551535A5C5M5O5]5b5s5u5555555555555666 666,6-6H6N6P6S6g6m6666666666666777 787<7\7^777777777777788 8888$8)8.82898>8C8G8N8R8]8c8h8l8x8~888888888888888889 999999 9(9)9-9.94999=9>9A9B9E9F9J9K9V9W9a9b9l9m9x9y999999999999999999999::::$:):4:8:B:G:Q:U:`:a:q:w:}::::::::::;; ;";/;0;5;<;G;I;M;O;S;W;{;;;;;;;;;;;;;;<< <<~<<<<<<<<<<<<<<<= = ===&='=5=A=C=T=V=a===> >>>> >&>'>->.>3><>=>N>P>o>q>>>>>????????)?+?2?4?\?`?a?c?{?}??????????????? @ @@@:@<@@@@@@@@@@AA A AA$A&A>0>=>>???@@AAGGGGGGHHHHHH HHH#H&HDa7]{ *4 # , >&>&((())*)*)**'+7+e++++//11CGGGGGGGHHHHH#H&H  MrdMrdX$+}"}"T&T&y-y-oZ.oZ.yR6yR6 X6 X6{G?>%??GG\>^>`\.\^`\.\^`\)*\*^*`\.\^`\.r \r ^r `\) \ ^ `\.\^`\o( \^`\)>\>^>`\.\^`\.\^`\)*\*^*`\.\^`\.r \r ^r `\) \ ^ `\."^`"OJo(,{H\^H`\OJ QJ o(hHn\^`\OJ QJ o(hHu\^`\OJ QJ o(hHl4\^4`\OJ QJ o(hHn \^ `\OJ QJ o(hHu| \^| `\OJ QJ o(hHl \^ `\OJ QJ o(hHn\^`\OJ QJ o(hHuhh^h`OJPJQJo(^J %H\H^H`\o(. \^`\OJQJo(u \^`\OJQJo(l 4\4^4`\OJQJo(n \ ^ `\OJQJo(u | \| ^| `\OJQJo(l \ ^ `\OJQJo(n \^`\OJQJo(us^s`o(0S\^S`\)\^`\.\^`\.?\^?`\) \^ `\. \^ `\.+ \^+ `\)\^`\. ee^e`o(,{zH\H^H`\)\^`\.\^`\.4\4^4`\) \ ^ `\.| \| ^| `\. \ ^ `\)\^`\.W^`Wo( 77^7`o(..;^`;o(...SS^S`o(.... ^` o( ..... nn^n`o( ...... ^`o(....... v^`vo(........ ^`o(......... ^ `OJPJQJo(^J% \^`\OJ QJ o(n \^`\OJ QJ o(u 4\4^4`\OJ QJ o(l \ ^ `\OJ QJ o(n | \| ^| `\OJ QJ o(u \ ^ `\OJ QJ o(l \^`\OJ QJ o(n h\h^h`\OJ QJ o(u \^`\B*ph5.H\H^H`\CJOJPJQJaJ) z^`zB*phCJOJPJQJo(^J \^`\.4\4^4`\) \ ^ `\.| \| ^| `\. \ ^ `\)\^`\.h^h`o(0 H\^H`\hH) \^`\hH. \^`\hH. 4\^4`\hH) \^ `\hH. | \^| `\hH. \^ `\hH) \^`\hH.W^`Wo( }}^}`o(.. ; ^ `;o(...^`o(.... & &^&` o( ..... ^`o( ...... BB^B`o(....... v^`vo(........ ]]^]`o(.........\^`\o( H\^H`\)\^`\.\^`\.4\^4`\) \^ `\.| \^| `\. \^ `\)\^`\.^`o( \^`\)\^`\.4\4^4`\. \ ^ `\)| \| ^| `\. \ ^ `\.\^`\)h\h^h`\.H\H^H`\.\^`\)\^`\.4\4^4`\. \ ^ `\)| \| ^| `\. \ ^ `\.\^`\)h\h^h`\.h^h`o(0 H\^H`\hH) \^`\hH. \^`\hH. 4\^4`\hH) \^ `\hH. | \^| `\hH. \^ `\hH) \^`\hH.P^`PCJOJ QJ o(56@@^@`CJOJ QJ o(56.0^`0o(..``^``CJOJ QJ o(... ^`o( .... ^`o( ..... ^`o( ...... `^``o(....... 00^0`o(........W^`Wo( 77^7`o(..;^`;o(...SS^S`o(.... ^` o( ..... nn^n`o( ...... ^`o(....... v^`vo(........ ^`o(.........0 () 0%,{z()W^`Wo( 77^7`o(..;^`;o(...SS^S`o(.... ^` o( ..... nn^n`o( ...... ^`o(....... v^`vo(........ ^`o(.........W^`Wo( 77^7`o(..;^`;o(...SS^S`o(.... ^` o( ..... nn^n`o( ...... ^`o(....... v^`vo(........ ^`o(.........W^`Wo( 77^7`o(..;^`;o(...SS^S`o(.... ^` o( ..... nn^n`o( ...... ^`o(....... v^`vo(........ ^`o(......... \ ^ `\o( \^`\o( \^`\.4\4^4`\. \ ^ `\)| \| ^| `\. \ ^ `\.\^`\)h\h^h`\. "^`"OJPJo(,{ag A A ^A ` pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.7^7`o( 7^7`o( ;^`;o( SS^S`o(.... ^` o( ..... nn^n`o( ...... ^`o(....... v^`vo(........ ^`o(.........#T&y-UbXcX JXY     rGL Uf f1LS?P4TjAS?odHjAP4TrGm5^odH Ufm5^[mf1w : ~-](M|a$yQ q U & [ I ]1 e 'x|>_30u>L?$@,@M@vAKB&B=B4C4C:`CD$D E;FIFH=pH5IrrIJQK2NKMLRNLAMHM,NOOv#O?OP)QVSMGTn"UmkUVQQVtV*hW}WYXpX`YGZ\%\'0]5^__#`1`/Daia.wbGc|ecd[dlfgg0hUh%whv5i=iBSiR5j6j,BjBkakskl(Jlm{Im5imzn^oeoyo q2-qr*r=r-Est6%tdu vi_v svw>x1Kx1Cy0|l| }j}~J~U EalrBq0QXl8A5!9Soa)f(;8NB\2PEvo,R2oh$gozVFP0fq=8b$qeb#-3B PYkYf`mDTSc1 yl$6,[.]%mV=R\W#;A?2J -v-V@1j+ >xVDw >o|:X 4[+l !N\0~l:?3%Vj$%<+4BThUA$(qItx_M;'9X|}p1Dwe*r!;flCc'juOei:.//0:}K |BSF@PCNwakzcoz`({O a8@=Is(QuF!VW2sy^==jD1( ?GwX aIU t?bcE^UbE~(C37T+ wD`NT-?p=sN6VuRV|mF@ORD.SF%`^^z^r(fK Xj.o yGG@| "#$%Hpp p ppp8p<pLpNp*UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial;([SOSimSun? [SO-18030[SO-= |8N[M%Times New Romane_x000B__x000C_Times New Roman;= |8ўSOSimHei7.*{$ CalibriA5 wiSO_GB2312wiSO;Wingdings_@O9-PK7484ba-Identity-H@ўSO1NSe~ў?= .Cx Courier NewgSSJ-PK7482000002d-Identity-HўSOkH-SS9-PK74820000032-Identity-HўSOS monospaceSegoe PrintA5 N[_GB2312N[;. .Cx HelveticaW 0000҉0 Pro W3MS Gothic7@Cambria-= |8wiSOA$BCambria Math @Qhvgv۳ug " <=#$ <=#$a@Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[i24GG 3q@X ?q2!xx AdministratorNTKO              Oh+'0p  , 8 DPX`hAdministratorNormalNTKO13΢ Office Word@L@:to@t,@A.,# <=՜.+,D՜.+,h$  (MSCD۹ Htpp://Bbs.Mscode.Cc$G ([cg _PID_HLINKSKSOProductBuildVerA6_32mailto:bhN\@bG0RveMR\uQ[N5uP[Nb__S28698650@qq.com!, _Toc9437956 & _Toc9437949  _Toc9437948 _Toc9437947' _Toc9437939' _Toc9437938' _Toc9437937' _Toc94379362052-10.1.0.6489 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./012356789:;=>?@ABCJKNRoot Entry F@B,MData ?p1Table#WordDocument wSummaryInformation(4DocumentSummaryInformation8<MsoDataStore@B,@B,YBNVI4PNZZQ==2@B,@B,Item PropertiesUCompObj n  F΢ Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q